ทำไมหน้างานต้องมีโฟร์แมนดูแลคอยประสานงาน?

5/05/23

โฟร์แมนแมนคืออะไร มีหน้าที่อะไร ทำไมบริษัทออกแบบภายในจึงจำเป็นต้องมีโฟรแมน?

Foreman หรือผู้ควบคุมงาน คือ คนที่เป็นผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในหน้าไซต์งานซึ่งมักจะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลและควบคุมการทำงานหน้างาน โดยเฉพาะในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของการทำงานหน้าไซต์ตามแบบแผนการตกแต่งภายใน นอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุมค่าใช้จ่ายควบคุมเวลาการตกแต่งและดูแลความปลอดภัยในการตกแต่งอีกด้วย 

ตำแหน่งโฟร์แมนต้องทำอะไรบ้าง?

ตำแหน่งโฟร์แมน หรือผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของงาน หรือเจ้าของโครงการก่อสร้างให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยคุณกมลเล่าว่า 

“โฟร์แมนจะมีหน้าที่หลักๆดังต่อไปนี้ โฟรแมนจะได้รับหมอบหมายในการควบคุมการตกแต่งหน้างาน และตรวจสอบความเรียบร้อย รวมถึงเอกสารต่างๆที่ต้องเช็คและ โฟรแมนจำเป็นต้องมีความรู้ควรเป็นคนที่สามารถอ่านแบบงานตกแต่งเป็น”

รู้วิธีการทำวานหน้างาน สามารถควบคุมคนงาน และที่สำคัญเลยที่คุณกมลเน้นคือ “โฟร์แมนพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้ และ สามารถประสานงานในการทำงานทุกส่วน ทั้งทีมงานของบริษัท และทีมงานภายนอก” เนื่องจากในหารทำงานทำงานนั้น มีทั้งทีมภายในและภายนอกบริษัทแล้วแต่โปรเจค จึงต้องมีการปรับตัวและสามารถประสานกับทุกฝ่ายได้ รวมถึงประสานงานกับผู้ออกแบบ มีการตรวจสอบแบบ เคลียแบบและปรับสิ่งต่างๆให้ตรงกับหน้างานที่สุด 

โฟรแมนต้องทำงานร่วมกับผู้กับผู้รับเหมาหรือแค่คอยประสานงาน?

โฟรแมนนั้นต้องควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบและ ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานการตกแต่งภายในที่ได้รับมอบหมาย คอยประสานงานกับลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการเข้าตรวจหน้างานและสามารถอธิบายลูกค้าในการทำงานของทีมงาน

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจว่าเรามีการดูแลอย่างดีมีการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามแบบของผู้ออกแบบและบรรลุตามเป้าหมายงาน ได้ผลงานที่ดีมีมาตรฐาณเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และโฟร์แมนถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากอีกตำแหน่งนึง เพราะถ้าขาดโฟร์แมนไปแล้ว งานหน้างานอาจจะมีปัญหาและไม่ได้รับการตรวจสอบรวมถึง งานอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานและเสร็จไม่ทันกำหนดการณ์ของงานนั้นๆ

Screenshot 2023 07 15 at 00.22.01